Green Deal Visserij voor een Schone Zee

Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden

De Green Deal Visserij voor een Schone Zee levert een bijdrage aan de invulling van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Door de hoeveelheid afval in zee vanuit de Nederlandse Visserij voor 2020 significant terug te dringen. Hiervoor wordt ingezet op de volgende aspecten:

  1. Afvalpreventie binnen de visserijsector;
  2. Afvalmanagement aan boord van schepen;
  3. Afvalmanagement in de haven;
  4. Het sluiten van de kringloop door recycling van Visserij afval.
 

De Green Deal is ondertekend op 20 november 2014. Aangesloten partijen zijn o.a. Vissers, Havenbedrijven, havengemeentes, afvalverwerkers, milieuorganisaties. en rijksoverheid

Visserij Thema’s

Fishing for Litter

Huisvuil

Pluis

Netwerk

Kennisdeling

Informatie

De Green Deal Visserij voor een Schone Zee is op 20 november 2014 door de ministers van EZ en I&M en 16 verschillende partijen ondertekend. Bij die ondertekening zijn ook de visserijsector, havens, afvalverwerkers, maatschappelijke organisaties en de overheden betrokken. In deze Green Deal Visserij voor een Schone Zee zoeken de participanten naar manieren om de afvalkringloop in de visserij te sluiten en daarmee te voorkomen dat afval vanuit de visserij in zee belandt.

De vervuiling van zeeën en oceanen is een onderwerp dat steeds meer op de nationale en internationale agenda’s wordt geplaatst. Overheden, onze samenleving en de verschillende gebruikers van de zeeën en oceanen willen een halt toeroepen aan de verdere vervuiling van het zeemilieu. Met de wens van de gebruikers, maatschappelijke organisaties en het grote publiek in gedachten wil de Rijksoverheid de betrokken partijen helpen om gezamenlijke stappen te zetten om het afval in zeeën en oceanen te verminderen. De overheid is van mening dat een Green Deal met de visserijsector en visserijhavens een goede stap is om op korte termijn te zorgen voor een verbetering van het zeemilieu. Ook de visserij wil werken aan een toekomst waarbij de sector goed en economisch maatschappelijk aanvaardbaar kan functioneren.

De visserij wil daarom bewust zoeken naar- en meewerken aan mogelijkheden om door middel van verantwoord ondernemen een antwoord te geven op de vraag naar verdere verduurzaming. De laatste jaren heeft de sector dan ook grote stappen in deze richting gezet. Daarbij schroomt de sector niet om actief de dialoog met maatschappelijke organisaties en overheden aan te gaan. Eén van de onderwerpen die gedurende de afgelopen twee jaar hierbij aan de orde is geweest is: hoe om te gaan met visserijafval (bedrijfsafval, huishoudelijk afval, netten, pluis en Fishing for Litter afval). Dat is het thema waar deze Green Deal zich in de breedte op richt.