We brengen u graag op de hoogte

Als onderdeel van de Single Use Plastic richtlijn is er een inzameldoelstelling geformuleerd voor plastic houdend vistuig van 23% in 2021 oplopend naar 38% in 2027. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vraagt uw aandacht voor een internetconsultatie van deze wetgeving.

De afgelopen maanden is een inzameldoelstelling geformuleerd voor plastic houdend vistuig. Hiervoor zijn gesprekken geweest tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, producenten, CIV’s, afvalinzamelaars en andere betrokkenen. Er is gekozen om de doelstellingen te baseren op schattingen op basis van rapporten aangevuld met data van afvalinzamelaars.

Inzameling van oude visnetten in Nederland goed georganiseerd
De doelstelling is gesteld op 23% vanaf 2021 en loopt dan stapsgewijs op naar 38% in 2027. In dat jaar wordt de richtlijn door de EU geëvalueerd. In de tussentijd kan de doelstelling ook bijgesteld worden, over het eerste jaar met 10% en daarna steeds met 3%. Deze flexibiliteit is opgenomen omdat er weinig data bekend is over de huidige inzameling. Ook is hierin meegenomen dat het beheer van oude netten in Nederland goed gaat, er veel netten blijven liggen in boxen (loodsen) voor eventueel later hergebruik, en dat veel vissers hun netten ook zelf wegbrengen naar milieustraten.

Samen werken richting een toekomst met minder vervuiling
Veel onderdelen van de wetgeving moeten nog verder worden uitgewerkt, zoals de bewustwordingsmaatregelen, monitoring en de uiteindelijke Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) met afvalinzameling. Mogelijk dat een convenant hiervoor uitkomsten biedt. Ondertussen zijn er ook rapporten geschreven over het onderwerp. Verlangt u naar meer verdieping? Dan is onderstaand rapport in het bijzonder de moeite waard: ‘Design and Recycling of Fishing Gear’ door OSPAR. Ondertussen werkt NEN aan een rapportage over standaardisatie en MRAG-Europe aan een rapport over ‘redesigning, reusing and recycling of ALDFG and EOL fishing gear’. Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met het secretariaat.

Oproep Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
Via deze weg informeer ik u over de start van de internetconsultatie ten aanzien van het ontwerpbesluit (Algemene Maatregel van Bestuur) voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik en wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014 ter implementatie van de Single Use Plastics (SUP)-Richtlijn. Met het implementeren van het voorliggende ontwerpbesluit voldoet Nederland aan de regelgeving die door de EU is opgesteld. Ik informeer u, omdat dit besluit (waarschijnlijk) betrekking heeft op uw onderneming, uw leden of uw achterban en omdat u eerder door ons over deze richtlijn bent geïnformeerd. Het besluit treedt in werking op 3 juli 2021 en introduceert voor diverse categorieën van kunststofproducten nieuwe regelgeving waaronder kunststof houdend vistuig.

Klik HIER voor de internetconsultatie. Deze loopt tot en met 9 augustus 2020.

Heeft u vragen over de internetconsultatie of de wetgeving in het algemeen, dan kunt u zich richten tot de heer Ewoud Kuin Rijkswaterstaat Zee en Delta, Afd. netwerkontwikkeling en visie.

BACK