1 toekomstvisserij 390x900

Samenwerking loont. Ook na 2020.

De Green Deal Visserij voor een Schone Zee loopt af in 2020. Er is door de partners al een tijdje nagedacht hoe we verder zouden willen. Tijdens de CO van 11 juni jl. heeft de regiegroep unaniem besloten de samenwerking voort te zetten. Voor de samenwerkingsvorm gaat de voorkeur uit naar een Programma Visserij voor een Schone Zee.

Conclusie van de werkgroep
De samenwerkingspartners verlangen naar ruimte om met elkaar samen te werken aan bovenwettelijke initiatieven zonder dat dit ingezet wordt voor beleidsvoorbereiding en uitvoer. Een programma geeft de mogelijkheid om flexibel en themagericht te werken waarin onderscheid gemaakt kan worden tussen afdwingbare en niet afdwingbare afspraken. Hierbij wordt gestreefd naar samenhang tussen projecten en initiatieven waarbij de projectpartners per project en thema wisselen naargelang de praktische bijdrage die ze leveren.

Voortraject
Bij het CO van 28 november 2019 is er gezamenlijk nagedacht hoe een vervolg op de Green Deal eruit kan komen te zien. Met de uitkomsten hiervan is een werkgroep drie keer bij elkaar gekomen om de resultaten hiervan verder uit te werken. Bij de regiegroep van 5 maart, zijn de eerste resultaten van deze werkgroep met elkaar besproken. Belangrijke punten zijn:

  • men wil graag meer flexibel en themagericht werken aan een schonere zee en oplossingen voor wettelijke verplichtingen waarbij iets extra’s wordt toegevoegd door gezamenlijke creativiteit en inzichten.
  • behaalde resultaten moeten beter inzichtelijk worden gemaakt
  • het is belangrijk dat betrokken partijen een actieve bijdrage leveren en risicodrager zijn binnen een vervolg op de Green Deal.
  • en de naamgeving heeft, door het traject van de Europese Commissie (New Green Deal), voor enkele partners een negatieve lading, hierdoor gaat de voorkeur uit naar een andere naam.

Vervolgtraject
De precieze vormgeving van het programma moet nog worden uitgewerkt. Hierbij valt te denken aan de inhoudelijke thema’s, de doelstellingen, secretariaat, voorzitterschap en eventuele werkgroepen. Minder praten, meer doen. Omdat het nieuwe programma van maatregelen van de KRM ingaat vanaf 2022, kan 2021 benut worden als een tussenjaar waarin de samenwerking binnen het Programma Visserij voor een Schone Zee verder ontwikkeld kan worden. Wanneer de inhoud van het Programma sneller vorm wordt gegeven, is het echter geen probleem nog voor 2022 te starten met implementatie.

BACK