Missie en Visie

bestuur-rgtebeestHet jaar 2016 is bijzonder, de voormalige secretaris heeft na 15 jaar afscheid genomen en een nieuwe secretaris is aangesteld. Een heroriëntatie van de organisatie en een her-prioritering van taken zijn onder andere het gevolg. Belangrijk is hierbij de balans tussen leiden en delegeren van activiteiten. KIMO is een gemeentelijke netwerkorganisatie en is bij uitstek geschikt om planprocessen met een gemeentelijke component te faciliteren. Samenwerking was en blijft een belangrijk thema voor KIMO Nederland en België, dit is zowel binnen onze twee landen van belang maar ook binnen het internationale KIMO-netwerk. Onze organisatie staat niet alleen en heeft nauwe contacten met alle lagen van de overheid en een veelvoud aan organisaties.

Al wortelen wij diep in lokale gemeenschappen, we zijn internationaal van karakter. Samenwerking op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau is de enige manier om milieuproblemen doeltreffend aan te kunnen pakken. Dat is de reden dat voorgesteld wordt aan het bestuur om de voor ons relevante Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties te onderschrijven en hierbij aansluiting zoeken. Onze missie en visie zijn aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen en vertaald in thema’s en onderwerpen. Daaruit is een keuze gemaakt van de activiteiten waarop wij ons in 2016 zullen richten. Het bestuur zal zich hierover uit gaan spreken.

Voor KIMO Nederland en België zijn 4 hoofdonderwerpen voor de komende periode van belang. Hierbij wordt aangesloten bij de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties met als zwaartepunt doel nummer 7: het beschermen van een duurzaam leefmilieu. Van de Milenniumdoelstellingen zijn de Global Sustainable Development Goals afgeleid (www.globalgoals.org/nl). Hiervan zijn de doelstellingen: “leven onder water” (14), “duurzame consumptie” (12) en “klimaatactie” (13) voor ons leidend. Voor de benadering van deze thema’s ligt voor KIMO de nadruk op duurzame (economische) ontwikkeling en circulaire economie. Onze hiermee samenhangende onderwerpen betreffen: Natuurlijk leefmilieu ,Visserij, Toerisme en Transport en havens

Op basis van deze onderwerpen zullen we ons in 2016 vooral richten op Fishing for Litter, de Green Deal Visserij voor een Schone Zee, de Green Deal Schone Stranden en de hiermee samenhangende sub projecten. Daarnaast zullen we in 2016 vooral oude projecten afronden en ons heroriënteren op de actuele onderwerpen en hoe wij de belangen van onze lid gemeenten hierin optimaal kunnen behartigen. De focus zal hierbij liggen op het verbinden van belanghebbende partijen en samenwerking met andere organisaties. KIMO zal hierin als vertegenwoordiger van kustgemeenten zich vooral als platform met een spilfunctie profileren.

BACK