Ministers reageren op aanbevelingen KIMO

Op 2 januari 2019 voltrok zich een containerramp voor de kust van de Waddeneilanden. Dit veroorzaakte blijvende milieuschade aan het gebied. Schade met een aanzienlijke impact op de kustgemeenten. Het algemeen bestuur van KIMO stuurde daarom een brief aan verschillende leden van de Tweede Kamer. Het had twee doelen: steviger regels ten aanzien van containervervoer en een ruimhartige vergoeding voor vissers die binnen het programma Fishing For Litter een belangrijke bijdrage leveren aan het opruimen van het afval. Deze twee zaken zijn uitgebreid aan bod gekomen tijdens het plenaire debat over de gevolgen van de containerramp op 14 mei jl.

Politieke ruimte

KIMO vraagt al sinds 1994 aandacht voor duidelijke regelgeving en het introduceren van compensaties als het gevolg het verlies van containers. In 2005 zijn de Europese lidstaten opgeroepen om te komen tot een internationaal verdrag. Dit had duidelijkheid moeten verschaffen over aansprakelijkheid en schade als gevolg van vervuiling van de zee met niet-giftige stoffen. KIMO adviseerde een verplichte verzekering voor alle vaartuigen en een reservefonds. In 2008 werden opnieuw aanbevelingen aangereikt ter verbetering van containertransport. Een vervolg bleef uit. Met de containerramp van 2 januari 2019 is er politiek ruimte ontstaan om deze punten opnieuw onder de aandacht te brengen.

Concrete maatregelen

De Nederlandse kustgemeenten verstuurden direct na de ramp een brief met aanbevelingen en twee relevante Internationale Resoluties aan de betrokken Ministeries. Een tweede brief werd gericht aan woordvoerders van de Tweede Kamer. In de brieven wordt onder andere ingegaan op toezicht en handhaving, vaarroutes, chippen van containers en GPS-markers voor containers met gevaarlijke stoffen. Speciale aandacht wordt gevraagd voor ons gezamenlijke project Fishing for Litter, omdat als gevolg van de ramp de hoeveelheid opgevist afval en daarmee de kosten zullen toenemen.

Continuering Fishing for Litter

Zowel Minister Carola Schouten als Staatsecretaris Stientje van Veldhoven zijn lovend over het werk dat gemeenten en de visserijsector verzetten in het Fishing for Litter project. In de onderhandelingen met de verzekeraar zal het Ministerie dan ook de stijgende kosten voor het project als gevolg van extra opgevist afval meenemen in de claim. De inzet van Minister Schouten is om het budget voor Fishing for Litter via deze claim substantieel te verhogen. “Het project als zodanig moet door kunnen gaan”. Van Veldhoven heeft in de Commissievergadering Circulaire Economie van 11 april bovendien toegezegd dat de Kamer geïnformeerd zal worden over de voortgang van deze gesprekken. Een jaar geleden was het Ministerie voornemens om de financiële steun voor Fishing for Litter te verkleinen. De Minister heeft nu toegezegd, na een evaluatie die uitgevoerd wordt in 2020, terug te komen op de bezuiniging van de Rijksbijdrage voor het project vanaf 2022.

De subsidiepot heeft een bepaalde omvang en gaat nu wat sneller leeg dan dat we dachten dat die leeg zou gaan. Onze inzet is om die weer te vullen, zeker met een substantieel bedrag, door dit mee te nemen in de claim. Het project als zodanig moet wel door kunnen gaan. Minister Carola Schouten

Moties naar aanleiding van lobby door kustgemeenten

Er werden 11 moties ingediend waarvan vele in relatie stonden met onze aanbevelingen. Van de moties waren er drie die opriepen tot het instellen van een fonds voor soortgelijke rampen en één motie verzocht de regering zelfs de aanbevelingen van de kustgemeenten integraal over te nemen. De regering heeft de moties die opriepen tot een fonds ontraden, omdat zij de veroorzaker verantwoordelijk stelt en deze bereid is de schade te vergoeden. Wel heeft verantwoordelijk Minister Cora van Nieuwenhuizen toegezegd schriftelijk terug te komen op de concrete preventieve en schade beperkende maatregelen die KIMO voorstelt. Dit gebeurde in een brief voor het AO Maritiem van 29 mei jl.

Er is gevraagd of ik bereid ben tot het instellen van een schadefonds. Een fonds is niet direct de oplossingsrichting waar wij aan denken. […]. De eigenaar is verantwoordelijk gesteld en hij heeft ook aangegeven de schade keurig netjes te willen afhandelen. Wat dat betreft zou een fonds niet nodig moeten zijn. Minister Cora van Nieuwenhuizen

Ministeriele reactie op aanbevelingen KIMO

De Minister blijft graag met KIMO in overleg over het milieuprobleem dat resteert als berging van de gezonken lading uitblijft. Hier voegt ze aan toe dat het werk van KIMO in het kader van Fishing for Litter project zeer waardevol is. En het werk van KIMO aan de Green Deals Schone Stranden en Visserij voor een Schone Zee zeer gewaardeerd wordt. De aanbeveling tot intensivering van toezicht en handhaving op het sjorren van containers wordt inmiddels opgevolgd middels een thema-actie sjorren van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarbij 70 containerschepen onderzocht worden.

Ik blijf graag met KIMO in overleg hierover, want het werk van KIMO in het kader van Fishing for Litter project is zeer waardevol. Daarom levert IenW al meerdere jaren een substantiële bijdrage aan het project. Ook wordt het werk van KIMO aan de Green Deals Schone Stranden en Visserij voor een Schone Zee zeer gewaardeerd. Minister Carola Schouten

Voor de lange termijn aanbevelingen wil de Minister de relevante onderzoeken afwachten. Niet alleen om de juiste, effectieve, maatregelen te kunnen treffen, maar ook omdat ten behoeve van het verkrijgen van een breed internationaal draagvlak voor bepaalde maatregelen het noodzakelijk is met een gedegen onderbouwing voor deze maatregelen te komen. Als onderzoeken noemt de Minister: een verkenning door het Ministerie naar de mogelijkheden voor het chippen van containers; een onderzoek naar de oorzaak van de ramp door het Openbaar Ministerie (OM), de belading en stabiliteit van het schip door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en een onderzoek door de Panamese autoriteiten.

Timeline aanpak KIMO containerramp MSC Zoë (met links naar de betreffende stukken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK