Minister voegt daad bij woord

Het kabinet waardeert de extra inspanningen van vissers voor het opvissen van afval uit zee met een voorschot regeling. Hiermee wordt voortgang geboekt in de lobby van KIMO die direct na de containerramp met de MSC Zoë is ingezet als het gaat om financiële compensatie voor het Fishing for Litter project.

MSC Zoë afval blijft

Eind 2019 werd besloten een geschatte resterende 800 ton afval afkomstig van de MSC Zoë in zee te laten liggen omdat het milieutechnisch onrendabel zou zijn om dit nog te bergen. Het argument dat hiervoor wordt aangedragen is dat de milieukosten voor het verstoken van diesel niet opwegen tegenover de milieu-opbrengsten van het bergen van het afval. Ook vormen de restanten afval geen gevaar meer voor de scheepvaart. Echter, blijft de zeebodem vervuild en blijven vissers dit afval opvissen.

Minister van Nieuwenhuizen noemde het KIMO project Fishing for Litter herhaaldelijk als oplossing voor het borgen van het langjarig opvissen van achtergebleven kleine ladingdelen, echter waren er geen financiële toezeggingen om dit te bekostigen. Ondertussen werden binnen het project extra kosten gemaakt. Vooral de vissers met als thuishaven Harlingen hebben veel afval afgegeven. Nu de balans voor 2019 is opgemaakt, valt de piek in opgehaald afval duidelijk op.

Fishing for litter 10jarig-2018-2019(2)

Minister biedt financiële ruimte

De inspanningen van KIMO leidde tot Kamervragen tijdens het AO Maritiem van 28 november 2019. Veel Kamerleden namen het op voor het project, zo vroeg mevrouw Kröger (GroenLinks) herhaaldelijk of de Minister bereid is om de extra gemaakte kosten voor te schieten en om met ons in gesprek te gaan over wat er nodig is. Hieruit volgde de toezegging dat Nederland er alles aan zal doen de kosten te verhalen op de reder. Echter, moet het afval hiertoe te herleiden zijn, en omdat er ook veel ander afval in zee ligt is dit lastig. Mocht verhalen niet mogelijk zijn, dan zullen de extra kosten door het Rijk vergoed worden.

Tijdens het VAO Wadden op 11 december 2019, werd hierop doorgepakt met een motie: “Garanderen dat Fishing for Litter ook in 2020 de middelen heeft om bij te kunnen dragen aan het opruimen van de lading van de MSC Zoë en deze kosten op de reder te verhalen.” De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen (alleen Forum voor Democratie stemde tegen). Dit betekent dat KIMO afspraken heeft gemaakt met Rijkswaterstaat Zee en Delta dat ook de extra kosten over 2020 voor Fishing for Litter als gevolg van de containerramp met de MSC Zoë, vergoed zullen worden door het Rijk.

Fonds voor getroffen gemeenten

KIMO lobbyt al jaren voor een fondsconstructie voor kustgemeenten die getroffen worden door de opruimkosten als gevolg van scheepsrampen en containerincidenten. Voor olierampen is dit geregeld, maar als het gaat om stukgoed, dan zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het opruimen van het aangespoelde. Dit loopt soms behoorlijk in de papieren, waardoor de rekening per inwoner van een kustgemeente aanzienlijk is.

Het MSC Zoë incident was een window of opportunity ook deze lobby weer eens onder de aandacht te brengen. We vroegen de regering om de mogelijkheden voor het opzetten van een dergelijk fonds te onderzoeken. Deze discussie is echter blijven hangen op een discussie omtrent een nazorgfonds. De Minister melde hierover dat het uitgangspunt blijft dat MSC moet betalen. Als gemeenten kosten moeten maken die kunnen worden verhaald voordat er een regeling is, dan is de Minister bereid om ook daarover het gesprek aan te gaan met de gemeenten.

Andere relevante aangenomen moties (11 december 2019)

  • Alles op alles zetten om MSC nu en in de toekomst verantwoordelijk te houden voor de opruimkosten van het afval van de MSC Zoe.
  • Lessen trekken uit de ramp met de MSC Zoe en deze te borgen in het incidentbestrijdingsplan om bij een toekomstige ramp met plastic milieuschade te minimaliseren.
  • Indien er in het eerste kwartaal 2020 geen zicht is op het volledig betalen van de kosten van de veroorzaakte schade door rederij MSC, zal de regering de beschikbare wettelijke en juridische mogelijkheden in te zetten.
BACK