KIMO Schrijft Georgische Nationale Strategie voor het Zeemilieu

Het voorstel voor een Nationale Strategie en Actieprogramma voor het zeemilieu (NMES&A) voor Georgië is afgerond en met enthousiasme ontvangen. De slotconferenties waren op 7 oktober 2020. Hier spraken zowel de verantwoordelijke staatssecretaris Mw. Nino Tandilashvili als personeel van het Milieuministerie (MEPA) hun waardering uit voor de inspanningen en het goede resultaat.

De taak werd uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, onderdeel van het EU-Georgia Association Agreement Environment Project, dat wordt uitgevoerd door het TRANSTEC-GIZ consortium. Hierdoor was KIMO secretaris, Mike Mannaart, ingehuurd en geheel zelfstandig verantwoordelijk voor deze taak. Een jurist van het internationale team nam het deel over de juridische aspecten van het thema voor haar rekening, hetgeen veel tijd scheelde. Naast de NMES&A omvatte het brede project: het opstellen van een milieuaansprakelijkheidsverordening, verbetering van de luchtkwaliteit en de natuurbeheerplanning van Emerald Natuur Netwerk.

De voorgestelde NMES&A is gebaseerd op de EU Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) die al 12 jaar in de EU-lidstaten wordt geïmplementeerd. Georgië heeft deze aanpak overgenomen waarvan de voorgestelde NMES&A het resultaat was. Het document is drie producten in één:
1.    Een situatieanalyse, gelijkwaardig aan de ‘eerste beoordeling’, zoals is vereist op grond van de EU-kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM);
2.    Een strategie voor de verbetering van het milieu van de Zwarte Zee en dienst kust;
3.    Een actieprogramma (het ‘Programma van Maatregelen’ conform de KRM).

In lijn met de KRM is de status van 11 zogenaamde descriptoren van het Zwarte Zee-ecosysteem beoordeeld en geëvalueerd. Dat zijn hoofdthema’s die iets zeggen over de toestand van de zee, en bestaan uit:
1.       Biologische diversiteit
2.       Niet-inheemse soorten die door menselijke activiteiten zijn geïntroduceerd
3.       Populaties van alle commercieel geëxploiteerde vis en schaaldieren
4.       Alle elementen van de mariene voedselwebben
5.       Door mensen veroorzaakte eutrofiëring
6.       Integriteit van de zeebodem
7.       Permanente wijziging van hydrografische omstandigheden
8.       Concentraties van contaminanten
9.       Verontreinigingen in vis en ander zeevoedsel voor menselijke consumptie
10.   Eigenschappen en hoeveelheden zwerfvuil op zee
11.   Introductie van energie, inclusief onderwatergeluid

Na deze eerste beoordeling werden de strategie en het actieprogramma opgesteld, in overeenstemming met de strenge Georgische beleidsnormen.

Het was keihard werken binnen de slechts 6 maanden die voor deze taak beschikbaar waren, maar een eer om deze eerste mariene strategie voor Georgië te schrijven. Het was een geluk dat de meeste activiteiten in het land konden worden uitgevoerd voordat de Covid-19-pandemie toesloeg. De laatste vergaderingen en de slotconferentie moesten echter op afstand via de pc vanaf thuis plaatsvinden. In Georgië zijn voor het project 17 groepsinterviews en –bijeenkomsten gehouden met een breed scala aan, in zowel de hoofdstad Tbilisi als 400km verder aan de kust. De indrukwekkende kustlijn is in ogenschouw genomen vanaf de Turkse grens tot die van Abchazië en er is veel literatuur bestudeerd. Het resulterende document is echter een voorstel, aangezien het land dit eerst verder met nog een bredere groep stakeholders moet bespreken nadat het kan worden afgerond en aangenomen. Dat valt echter buiten het kader van het 18 maanden durende project. Desalniettemin is er een stevige basis gelegd die het land nu af moet ronden. Het was een zeer interessante ervaring. Het ministerie van Milieubescherming en Landbouw en de Europese Commissie in Georgië worden bedankt voor deze kans en hun steun.

Een korte samenvattende video over het Georgische project is hier te zien.

Georgie

BACK