Evaluatie Green Deals door Witteveen+Bos

In 2019 heeft Witteveen+Bos in opdracht van Rijkswaterstaat een evaluatie uitgevoerd naar de drie Green Deals Zwerfafval in Zee. Beide Green Deals waarvoor KIMO het secretariaat is: de Green Deal Schone Stranden en de Green Deal Visserij voor een Schone Zee zijn hier onderdeel van. De afgelopen jaren lijken de stranden structureel schoner te zijn geworden: er wordt minder plastic gevonden in de magen van Stormvogels en ook de OSPAR-metingen laten significante daling zien in de hoeveelheid bepaalde afvalitems zoals touwen en netten. De uitkomsten van de evaluatie helpen ons in het richting geven aan de discussies voor het vervolg van de samenwerkingen nadat de Green Deals in 2020 aflopen. 

Download het volledige rapport hier

Visserij voor een Schone Zee

In de Green Deal Visserij voor een Schone Zee werken we toe naar integraal afvalbeheer waarbij gemak voor de vissers altijd meegenomen wordt als voorwaarde voor projecten. De laatste jaren is er bijvoorbeeld met het afvalspoorboekje bewustwording gecreëerd over wat er verwacht wordt van de visser en havens hoe om te gaan met verschillende afvalstromen als visnetten, pluis, huisvuil, oliehoudend afval, KGA en Fishing for Litter. Uit de evaluatie blijkt dat een meerderheid van de partners de samenwerking wenst te continueren. Er wordt belang gehecht aan het in de toekomst doorzetten van succesvolle elementen. De aanbeveling in het rapport is daarom ook om de komende tijd met de partners te verkennen hoe een dergelijke samenwerking eruit kan komen te zien. Middels een sessie bij het Centraal Overleg Green Deal Visserij voor een Schone Zee van 28 november is hier een start mee gemaakt en we kijken uit naar het verdere vervolg hiervan in 2020.

De samenwerking levert meer op dan de som van individuele acties en er zijn nog vele verbeteringen mogelijk in de havens.

Schone Stranden

In de Green Deal Schone Stranden wordt ieder jaar hard gewerkt aan het organiseren van partnerbijeenkomsten om ervoor te zorgen dat de 44 ondertekenaars optimaal van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen netwerken. Ieder jaar organiseren de partners van de Green Deal (onderdelen van) de Nieuwjaarsbijeenkomst, Landelijke Stranddagen en Strandverkiezingen. Ook worden tal van pilotprojecten uitgevoerd zoals de Juttas, Expeditie Juttersgeluk, Plastic Playgrounds en My Beach. Het secretariaat  balanceert hier steeds meer tussen commerciële en publieke belangen. Pilots en projecten ontwikkelen zich naar commerciële producten en een schoon strand is ook voor de markt belangrijk.

Als paviljoenhouders verkoop je in de eerste plaats het strand en pas daarna een kopje koffie.

Het is echter onduidelijk of dit een gevolg is van schoonmaken, schoonhouden of externe factoren. De partners van de Green Deal geven aan dat de goede samenwerking een sterk effect heeft op het bevorderen van schone stranden. Ook draagt de Green Deal ertoe bij dat initiatieven meer impact hebben en sneller van de grond komen. De netwerkfunctie wordt hoog gewaardeerd en er is veel kennisdeling. De aanbeveling van het rapport is het in stand houden van het netwerk voor kennisdeling en ondersteuning van samenwerkingsprojecten. Zo kan er verder gewerkt worden aan de verbetering van lokale samenwerking tussen gemeenten en ondernemers, bestaat de wens een peukenaanpak te continueren en is er behoefte aan communicatie over de gevolgen van nieuwe wetgeving.

Download het volledige rapport hier

 

BACK