Algemeen Bestuursoverleg in Kijkduin op 7 april jl., richtingbepalend voor 2016

Het Algemeen Bestuur heeft op 7 april overlegd in Kijkduin. Het was een vruchtbaar overleg, waarbij met een prachtig uitzicht op zee is gesproken over de strategische onderwerpen die voor KIMO Nederland en België van belang zijn in 2016. O.a. het Jaarverslag 2015 en de Strategische Visie & Werkplan 2016 zijn vastgesteld, die door voorzitter Robert te Beest aan KIMO-ambassadeur J.P.J. Lokker werden overhandigd (zie foto). Hieruit kwam de volgende lijn voor 2016 naar voren:

RtBeest&JPJLokker_jaarverslag2015_2 Missie

KIMO Nederland en België richt zich op het verbeteren van het milieu en de veiligheid op de Noordzee, diens kustwateren en de kust. Voor de stakeholders worden wij DE milieu- en veiligheidsorganisatie voor kustgemeenten in de Lage Landen die de belangen van haar leden op deze vlakken behartigt. De organisatie levert een essentiële bijdrage aan de realisatie van een verantwoord gebruik van deze gebieden en het herstel van hun regeneratievermogen. Dit doen wij door samenwerking te zoeken en lobby, voorbeeldprojecten en onderzoek uit te voeren of te faciliteren. Hierdoor kunnen toekomstige generaties gebruik blijven maken van deze wateren en de kust die ecologisch dan ook in een goede staat verkeren. Vanwege onze rol wordt KIMO Nederland en België door Ministeries, Provincies en Waterschappen tijdig betrokken bij beleid- en beheerszaken op het gebied van milieu en veiligheid van de Noordzee en kustwateren. Dit met inbegrip van kustverdediging en kustbeleid dat is gericht op duurzaam toerisme.

 Voor belanghebbenden vormen gemeenten de spil voor de coördinatie van ruimtelijke ontwikkelingen en aanverwante processen binnen hun werkgebieden. Partijen samenbrengen en samenwerking faciliteren is daarom ook voor KIMO Nederland en België een kernwaarde. Daarom vervult de organisatie een spilfunctie bij processen op nationaal niveau die betrekking hebben op milieu- en veiligheidsthema’s van de Noordzee, aangrenzende wateren en de kust die gemeenten raken, met betrekking tot de samenwerking van de diverse betrokken partijen. Hiernaast vervult KIMO Nederland en België ook binnen het internationale KIMO-netwerk een spilfunctie door haar expertise en haar (internationale) netwerk.

 Kernthema’s en -onderwerpen

Voor KIMO Nederland en België zijn 4 hoofdonderwerpen voor de komende periode van belang. Hierbij wordt aangesloten bij de opvolging van de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties, de Global Sustainable Development Goals afgeleid (www.globalgoals.org/nl). Hiervan zijn de doelstellingen: “leven onder water” (14), “duurzame consumptie” (12) en “klimaatactie” (13) voor ons leidend. Voor de benadering van deze thema’s ligt voor KIMO de nadruk op duurzame (economische) ontwikkeling en circulaire economie. Onze hiermee samenhangende onderwerpen betreffen:

•             Natuurlijk leefmilieu

•             Visserij

•             Toerisme

•             Transport en havens

 Deze onderwerpen zijn, in relatie tot de hiervoor genoemde thematiek, voor onze organisatie leidend voor de keuze en uitvoering van projectactiviteiten. Ook in 2016 werkt de organisatie met vereende krachten aan een veilige en duurzame zee en kust.

 

BACK